در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 29 اسفند 1396

چارت دروس رشته های کامپیوتر وحسابداری

چارت دروس رشته های کامپیوتر وحسابداری

 

جدول  دروس مقطع کاردانی پیوسته آموزشکده فنی دختران مراغه
گروه آموزشی   کامپیوتر    (  روزانه  - شبانه)
ترم اول   ترم دوم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج   ع ن ج
9118 زبان فارسی عمومی   3 3     9101 زبان خارجی (عمومی) عمومی   3 3  
9102 اندیشه اسلامی1 عمومی   2 2     1292 ریا ضی عمومی  پایه   3 3  
9122 تربیت بدنی 1 عمومی 1   1     1312 ذخیره وبازیابی اطلاعات تخصصی   3 3  
1304 برنامه سازی پیشرفته 1 تخصصی 1 2 3     1308 برنامه سازی پیشرفته (2) تخصصی 1 2 3 برنامه سازی پیشرفته (1)
1302 سیستم عامل( 2) تخصصی   2 2     1305 شبکه های محلی کامپیوتر ی تخصصی   2 2 سیستم عامل( 2)وکارگاه 
1303 کارگاه سیستم عامل( 2) تخصصی 1   1     1306 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر تخصصی 1   1  
1313 مبانی ا ینترنت  تخصصی 1   1     1309 مبانی مهندسی نرم افزار تخصصی   2 2  
9129 دفاع مقدس انتخابی   2 2     1296 شیوه ارائه نوشتاری وگفتاری  اصلی   1 1  
                1293 فیزیک ا لکتریسیته ومغناطیس  پایه   2 2  
                             
  جمع واحد   15     جمع واحد   20
                             
ترم سوم   ترم چهارم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج   ع ن ج
9108 اخلاق اسلامی  عمومی   2 2     1297 سخت افزار کامپیوتر (2) اصلی 1 2 3 مبانی الکترونیک
1294 ریاضی کاربردی  اصلی   2 2 ریا ضی عمومی   1315 برنامه نویسی مبتنی بر وب  تخصصی 1 1 2 مبانی ا ینترنت 
1295 آمار واحتمالات  اصلی   2 2 ریا ضی عمومی   1310 پایگاه داده ها  تخصصی   2 2 ذخیره وبازیابی اطلاعات
1298 مبانی الکترونیک  اصلی   2 2     1311 آزمایشگاه پایگاه داده ها تخصصی 1   1  
1299 کارگاه مبانی الکترونیک اصلی 1   1     1316 مباحث ویژه  تخصصی 1 1 2  
1314 ساختمان داده ها تخصصی 1 2 3 برنامه سازی پیشرفته 1   1318 پروژه  تخصصی 2   2  
1317 اصول سرپرستی  تخصصی   2 2     1320 کار آموزی  تخصصی 2   2  
1307 زبان ماشین اسمبلی  تخصصی 1 2 3 برنامه سازی پیشرفته 1   9126 کار آفرینی وپروژه تخصصی 1 2 3  
1300 زبان فنی  اصلی   2 2 زبان خارجی (عمومی)   9128 دانش خانواده عمومی   2 2  
1301 آزمایشگاه گرافیک  اصلی 1   1     1321 چند زبانه سازی محیطهای کامپیوتری   انتخابی 1 1 2  
                1323 گرافیک کامپیوتری انتخابی 2      
  جمع واحد   20     جمع واحد   21
جدول  دروس مقطع کاردانی پیوسته آموزشکده فنی دختران مراغه
گروه آموزشی   حسابداری    (  روزانه  - شبانه)
ترم اول   ترم دوم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج   ع ن ج
3078 حسابداری صنعتی      1 تخصصی   3 3     3081 حسابداری شرکتها 1     تخصصی   3 3 حقوق تجارت (همنیاز)
3076 اصول تنظیم وکنترل بودجه  اصلی   2 2     3069 حقوق تجارت                    اصلی   2 2 کلیات حقوق
3074 اقتصاد خرد                         اصلی   3 3     3067 روشهای آماری                    پایه 1 2 3  
9102 اندیشه اسلامی1  عمومی   2 2     3065 ریاضی عمومی 1                  پایه   3 3  
3077 اصول وسرپرستی سازمان  (اصلی) اصلی   2 2     3079 حسابداری صنعتی 2     تخصصی   3 3 حسابداری صنعتی 1
9122 تربیت بدنی                      عمومی 1   1     9101 زبان عمومی                    عمومی   3 3  
3068 کلیات حقوق                      (اصلی) اصلی   2 2     3084 حسابداری دولتی 1       تخصصی   3 3 اصول تنظیم وکنترل بودجه 
9129 دفاع مقدس انتخابی   2 2                  
                             
  جمع واحد   17     جمع واحد   20
                             
ترم سوم   ترم چهارم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج     ع ن ج  
3082 حسابداری شرکتها 2      تخصصی   3 3 حسابداری شرکتها 1       3085 حسابداری مالی            تخصصی   3 3 حسابداری شرکتها 2
3066 ریاضی عمومی 2                پایه   3 3 ریاضی عمومی 1                     3071 مدیریت مالی                   اصلی   3 3 حسابداری مالی (همنیاز)                     
3070 زبان فنی                          اصلی   2 2 زبان خارجی   3073 کاربردکامپیوتردرحسابداری3 اصلی 1 1 2 کاربردکامپیوتردرحسابداری2
3072 کاربردکامپیوتردرحسابداری2 اصلی 1 1 2 حسابداری شرکتها 1(همنیاز)       3083 حسابرسی 1                تخصصی   3 3 حسابداری شرکتها 2     
9108 اخلا ق اسلامی                   عمومی   2 2     9126 کار آفرینی وپروژه       تخصصی 1 2 3  
3080 حسابداری مالیاتی        تخصصی   2 2 حقوق تجارت                       3086 پروژه مالی                    تخصصی   1 1 حسابداری مالی (همنیاز)                     
9118 زبان فارسی                      عمومی   3 3     3088 کار آموزی                    تخصصی 2   2  
3075 اقتصاد کلان   (2)                 اصلی   3 3 اقتصاد خرد   9128 دانش خانواده     2 2  
                  جمع واحد          
  جمع واحد   20         19

نظرات کاربران