در حال بارگذاری ...

ماده 17 آیین نامه آموزشی در خصوص غیبت کلاسی

ماده 17 آیین نامه آموزشی در خصوص غیبت کلاسی

 

باسمه تعالی

 

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

به استناد ماده 17 آیین نامه آموزشی به شماره و تاریخ 244759 / 2  24 /12 / 93  صادره از شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری الزامی است.

  • تبصره : اگر دانشجو در درسی بیش از  جلسات یا درجلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه آن درس حذف می‌شود.

اداره آموز

نظرات کاربران