در حال بارگذاری ...

چارت دروس رشته های کامپیوتر وحسابداری

چارت دروس رشته های کامپیوتر وحسابداری

 

جدول  دروس مقطع کاردانی پیوسته آموزشکده فنی دختران مراغه
گروه آموزشی   کامپیوتر    (  روزانه  - شبانه)
ترم اول   ترم دوم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج   ع ن ج
9118 زبان فارسی عمومی   3 3     9101 زبان خارجی (عمومی) عمومی   3 3  
9102 اندیشه اسلامی1 عمومی   2 2     1292 ریا ضی عمومی  پایه   3 3  
9122 تربیت بدنی 1 عمومی 1   1     1312 ذخیره وبازیابی اطلاعات تخصصی   3 3  
1304 برنامه سازی پیشرفته 1 تخصصی 1 2 3     1308 برنامه سازی پیشرفته (2) تخصصی 1 2 3 برنامه سازی پیشرفته (1)
1302 سیستم عامل( 2) تخصصی   2 2     1305 شبکه های محلی کامپیوتر ی تخصصی   2 2 سیستم عامل( 2)وکارگاه 
1303 کارگاه سیستم عامل( 2) تخصصی 1   1     1306 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر تخصصی 1   1  
1313 مبانی ا ینترنت  تخصصی 1   1     1309 مبانی مهندسی نرم افزار تخصصی   2 2  
9129 دفاع مقدس انتخابی   2 2     1296 شیوه ارائه نوشتاری وگفتاری  اصلی   1 1  
                1293 فیزیک ا لکتریسیته ومغناطیس  پایه   2 2  
                             
  جمع واحد   15     جمع واحد   20
                             
ترم سوم   ترم چهارم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج   ع ن ج
9108 اخلاق اسلامی  عمومی   2 2     1297 سخت افزار کامپیوتر (2) اصلی 1 2 3 مبانی الکترونیک
1294 ریاضی کاربردی  اصلی   2 2 ریا ضی عمومی   1315 برنامه نویسی مبتنی بر وب  تخصصی 1 1 2 مبانی ا ینترنت 
1295 آمار واحتمالات  اصلی   2 2 ریا ضی عمومی   1310 پایگاه داده ها  تخصصی   2 2 ذخیره وبازیابی اطلاعات
1298 مبانی الکترونیک  اصلی   2 2     1311 آزمایشگاه پایگاه داده ها تخصصی 1   1  
1299 کارگاه مبانی الکترونیک اصلی 1   1     1316 مباحث ویژه  تخصصی 1 1 2  
1314 ساختمان داده ها تخصصی 1 2 3 برنامه سازی پیشرفته 1   1318 پروژه  تخصصی 2   2  
1317 اصول سرپرستی  تخصصی   2 2     1320 کار آموزی  تخصصی 2   2  
1307 زبان ماشین اسمبلی  تخصصی 1 2 3 برنامه سازی پیشرفته 1   9126 کار آفرینی وپروژه تخصصی 1 2 3  
1300 زبان فنی  اصلی   2 2 زبان خارجی (عمومی)   9128 دانش خانواده عمومی   2 2  
1301 آزمایشگاه گرافیک  اصلی 1   1     1321 چند زبانه سازی محیطهای کامپیوتری   انتخابی 1 1 2  
                1323 گرافیک کامپیوتری انتخابی 2      
  جمع واحد   20     جمع واحد   21
جدول  دروس مقطع کاردانی پیوسته آموزشکده فنی دختران مراغه
گروه آموزشی   حسابداری    (  روزانه  - شبانه)
ترم اول   ترم دوم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج   ع ن ج
3078 حسابداری صنعتی      1 تخصصی   3 3     3081 حسابداری شرکتها 1     تخصصی   3 3 حقوق تجارت (همنیاز)
3076 اصول تنظیم وکنترل بودجه  اصلی   2 2     3069 حقوق تجارت                    اصلی   2 2 کلیات حقوق
3074 اقتصاد خرد                         اصلی   3 3     3067 روشهای آماری                    پایه 1 2 3  
9102 اندیشه اسلامی1  عمومی   2 2     3065 ریاضی عمومی 1                  پایه   3 3  
3077 اصول وسرپرستی سازمان  (اصلی) اصلی   2 2     3079 حسابداری صنعتی 2     تخصصی   3 3 حسابداری صنعتی 1
9122 تربیت بدنی                      عمومی 1   1     9101 زبان عمومی                    عمومی   3 3  
3068 کلیات حقوق                      (اصلی) اصلی   2 2     3084 حسابداری دولتی 1       تخصصی   3 3 اصول تنظیم وکنترل بودجه 
9129 دفاع مقدس انتخابی   2 2                  
                             
  جمع واحد   17     جمع واحد   20
                             
ترم سوم   ترم چهارم
کد درس نام درس نوع درس     کد درس نام درس نوع درس  
تعداد واحد پیشنیاز   تعداد واحد پیشنیاز
ع ن ج     ع ن ج  
3082 حسابداری شرکتها 2      تخصصی   3 3 حسابداری شرکتها 1       3085 حسابداری مالی            تخصصی   3 3 حسابداری شرکتها 2
3066 ریاضی عمومی 2                پایه   3 3 ریاضی عمومی 1                     3071 مدیریت مالی                   اصلی   3 3 حسابداری مالی (همنیاز)                     
3070 زبان فنی                          اصلی   2 2 زبان خارجی   3073 کاربردکامپیوتردرحسابداری3 اصلی 1 1 2 کاربردکامپیوتردرحسابداری2
3072 کاربردکامپیوتردرحسابداری2 اصلی 1 1 2 حسابداری شرکتها 1(همنیاز)       3083 حسابرسی 1                تخصصی   3 3 حسابداری شرکتها 2     
9108 اخلا ق اسلامی                   عمومی   2 2     9126 کار آفرینی وپروژه       تخصصی 1 2 3  
3080 حسابداری مالیاتی        تخصصی   2 2 حقوق تجارت                       3086 پروژه مالی                    تخصصی   1 1 حسابداری مالی (همنیاز)                     
9118 زبان فارسی                      عمومی   3 3     3088 کار آموزی                    تخصصی 2   2  
3075 اقتصاد کلان   (2)                 اصلی   3 3 اقتصاد خرد   9128 دانش خانواده     2 2  
                  جمع واحد          
  جمع واحد   20         19

نظرات کاربران